#
UNIA EUROPEJSKA DLA POZNAŃSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNO PRZEMYSŁOWEGO

UE dla PPTP

ROZWÓJ PPTP – USŁUGI DORACZE I PRZEBUDOWA BUDYNKU 400

Projekt „Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP”

Głównym celem projektu jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu poprzez wdrożenie specjalistycznych usług doradczych oraz remont i przebudowa Budynku 400, zwiększając tym samym ofertę PPTP na rzecz inkubacji przedsiębiorstw i regionalnych strategii specjalizacji. W ramach projektu przewiduję się realizację następujących specjalistycznych usług doradczych: – doradztwo w zakresie transferu wiedzy – doradztwo w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych – komercjalizacja działań, internalizacji i sieci powiązań – doradztwo patentowe W ramach remontu i przebudowy Budynku 400 3 piętra przeznaczone zostaną na część technologiczną oraz preferencyjną (dla firm kończących inkubację) oraz 2 piętra na inkubację PPTP.

Dzięki realizacji projektu podmioty zlokalizowane w PPTP otrzymają wsparcie w postaci specjalistycznych usług doradczych oraz dostęp do profesjonalnej infrastruktury biurowej, na preferencyjnych warunkach sprzyjających rozwojowi.

Planowany rezultat realizacji projektu:

Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu w 2018 r – 7 szt. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Priorytet 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Całkowita wartość inwestycji
6 025 795,96 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 135 417,34 zł

Okres realizacji
2017

Beneficjent – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

http://wrpo.wielkopolskie.pl/

projekt "Za Bramką"

„Budowa parkingu i budynku usługowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu – etap I”

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych Regionalną Strategią Innowacji.

Inicjatywa JESSICA

Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W dniu 29.08.2013 r. Spółka podpisała umowę inwestycyjną w sprawie udzielenia pożyczki na realizację przedmiotowego projektu.

Celem inwestycji jest uporządkowanie i zorganizowanie na nowo przestrzeni miejskiej w centrum Poznania w obszarze znajdującym się pomiędzy ul. Za Bramką i Wszystkich Świętych.

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu wielopoziomowego oraz budynku o charakterze usługowo-biurowym. W wyniku jego realizacji z jednej strony powstanie nowoczesna przestrzeń do prowadzenia działalności usługowo-biurowej, a z drugiej nastąpi uporządkowanie systemu parkowania w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku.

Obszar objęty rewitalizacją w ramach projektu został wskazany w „Miejskim Programie Rewitalizacji dla Miasta Poznania – trzecia edycja”.

Realizując politykę strategiczną miasta Poznania realizowana inwestycja przyczyni się do uwolnienia od samochodów ulic centrum i tworzenia bardziej przyjaznych przestrzeni do podróżowania komunikacją zbiorową, rowerową i pieszą. Pozwoli to na nadanie nowych funkcji okolicznym terenom, głównie Placu Kolegiackiego.

Całkowita wartość projektu
68 954 261,19 zł

Okres realizacji
2013-2016

Wartość pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA
37 532 485,50 zł

Beneficjent – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

http://wrpo.wielkopolskie.pl/

Strona parkingu

Rozwój PPTP - etap II

„Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego – etap II”

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych Regionalną Strategią Innowacji.

Inicjatywa JESSICA

Projekt Miejski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W październiku 2014 r. został oddany do użytku Segment B o powierzchni całkowitej 5 643 m2. Segment „B” jako część inwestycji PPTP stworzy możliwości dostępu dla przedsiębiorstw do kompleksowych wysokiej jakości usług oraz nowych rozwiązań wpływających na wzrost konkurencyjności i innowacyjności wielkopolskich firm. konkurencyjności i innowacyjności wielkopolskich firm. Budynek o 6 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej stanowiącej garaż na 25 miejsc osobowych. Parter to przede wszystkim hall wejściowy z recepcją, windy, toalety, wyjścia ewakuacyjne ewakuacyjne, przestrzeń typu „open-space” przeznaczona na biura, oraz tzw. aneks gastronomiczny.

Typowa kondygnacja budynku (+1, +2, +3 ,+4) to zgrupowana wokół trzonu kuchenno-komunikacyjno- technicznego elastyczna i łatwa do aranżacji przestrzeń typu „open space”. Ostatnia kondygnacja budynku +5 zostanie pomniejszona o trakt zachodni, gdzie urządzony zostanie taras rekreacyjny oraz dwa tarasy boczne.

Całkowita wartość projektu
30 335 914,90 zł

Okres realizacji
2011-2015

Wartość pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA
18 497 509,09 zł

Beneficjent – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

WRPO

Rozwój PPTP - etap I

Rozbudowa Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego jest realizowana w ramach projektu: „Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno–Przemysłowego wraz ze stworzeniem systemu wsparcia przedsiębiorstw – etap I”

Głównym celem projektu jest wsparcie instytucji otoczenia biznesu poprzez budowę Segmentu A nowego wielofunkcyjnego obiektu biurowo-usługowego wraz z wyposażeniem multimedialnym i biurowym. a także odpowiednią aranżacją pomieszczeń w celu stworzenia przedsiębiorstwom korzystnych warunków do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

W Segmencie A dwa z pięciu pięter przeznaczone są na część inkubacyjną PPTP, pozostałe na część technologiczną. Ostateczna forma funkcjonowania Parku określona zostanie zapewne po kilku latach jego działania i ukształtowana zostanie przez warunki panujące na rynku.

Priorytetem w zakresie funkcjonowania inkubatora będzie zaoferowanie zlokalizowanym tam przedsiębiorstwom bezpłatnych usług przede wszystkim w zakresie usług ogólnego doradztwa podatkowego i prawnego.

Dążeniem WCWI będzie taki dobór firm zlokalizowanych w Parku. aby zakres świadczonych przez nich usług obejmował w szczególności usługi: doradcze, finansowe, proinnowacyjne, informacyjne. szkoleniowe.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych Regionalną Strategią Innowacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Całkowita wartość inwestycji
30 709 461,10 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
9 550 486,88 zł

Okres realizacji
2010-2013

Beneficjent – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

WRPO

2007-2008

W oparciu o dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w latach 2007-2008 został zrealizowany projekt pt.: „Wspomaganie procesu zarządzania. funkcjonowania i rozwoju Poznańskiego Parku Technologiczno–Przemysłowego”

W ramach Sektorowego Programy Operacjynego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006.