MISJĄ POZNAŃSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNO PRZEMYSŁOWEGO JEST UMOCNIENIE POZYCJI MIASTA ORAZ REGIONU, JAKO WIODĄCEGO OŚRODKA INNOWACJI W POLSCE, POPRZEZ ROZWÓJ INNOWACYJNYCH GAŁĘZI GOSPODARKI.

 

 

Realizacja Misji PPTP ma miejsce poprzez:

pozyskiwanie inwestorów reprezentujących najbardziej innowacyjne i perspektywiczne branże w regionie, kraju oraz za granicą.

Stworzenie platformy łączącej środowisko biznesowe i naukowe, której funkcją jest promocja idei przedsiębiorczości wśród młodych przedsiębiorców, jak również promocja działalności innowacyjnej;
pozyskiwanie firm o możliwie dużym stopniu innowacyjności,
ale z zapewnieniem stabilnego rozwoju Parku.

 

WIZJA:

Poznański Park Technologiczno – Przemysłowy jest wiodącym ośrodkiem wspierającym tworzenie innowacji w regionie, przyczyniając się do poprawy szeroko rozumianej atrakcyjności oraz konkurencyjności Miasta oraz województwa wielkopolskiego.
 

Swoją wiodącą pozycję Park osiąga poprzez koncentrację na możliwie najbardziej perspektywicznych branżach oraz stymulację współpracy środowiska biznesowego ze światem nauki.

 

Cele działania PPTP:

efektywne, zgodne z celami Miasta Poznania zagospodarowanie oraz aktywizacja obszarów poprzemysłowych i innych nieruchomości;

tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów wyższych uczelni w przedsiębiorstwach działających w Parku oraz jego otoczeniu;
wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a sferą naukowo-badawczą Poznania i regionu;

poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Poznania oraz wzrost konkurencyjności regionu, poprzez tworzenie warunków do zwiększenia napływu nowych technologii.

Dla kogo ?

Część technologiczna

przeznaczona dla firm znajdujących się w dojrzałej fazie rozwoju, kształtujących swoją strategię oraz przewagę konkurencyjną w oparciu o działania innowacyjne

przeznaczona dla firm z branż najbardziej perspektywicznych dla województwa wielkopolskiego.

 

Inkubator przedsiębiorczości

 na inkubator przeznaczone zostały dwie kondygnacje (ok. 850m2 powierzchni biurowej każda).

 

W skład Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego wchodzą budynku biurowe zloklizowane przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398-406

oraz

budynek usługowo-biurowy wraz z parkingami na 299 miejsc przy ul. Za Bramką 1 w Pozaniu.

 

 

 

Część biznesowo – usługowa

dwie sale konferencyjno-szkoleniowe w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Usługa wynajmu sal jest oferowana zarówno podmiotom zlokalizowanym na terenie Parku, jak i podmiotom zewnętrznym.

powierzchnie biurowe dla firm świadczących usługi na rzecz podmiotów z Parku

udostępnienie serwerów umieszczonych na poziomach 0, +1 i +2 nowego obiektu. Wynajem powierzchni serwerowej przedsiębiorstwom zlokalizowanym w Parku.

 

 

 

Misja innowacji

PROJEKT UMOŻLIWIA NADANIE OBSZAROWI
REWITALIZOWANEMU NOWYCH FUNKCJI

 

Efektem będzie ponowne jego połączenie ze strukturą gospodarczą i funkcjonalną miasta. Pozyskanie kluczowych/strategicznych firm - inwestorów w celu zapewnienia solidnych podstaw dla funkcjonowania parku oraz umożliwienia wyraźnej promocji parku i zwiększenia siły oddziaływania parku na inne firmy

 

Infrastruktura

OPTYMALNE WARUNKI DO POWSTAWANIA
I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

 

Dostęp do podstawowych urządzeń biurowych (np. ksero, drukarka, skaner itp.)

Dostęp do nowoczesnej infrastruktury (szeroko-pasmowy internet, sieć telefoniczna)
Organizacja i pośrednictwo w kontaktach z uczelniami i instytucjami naukowymi

Usługi wspierające biznes - bezpłatne usługi przede wszystkim w zakresie ogólnego doradztwa podatkowego i prawnego

Usługi ogólnego doradztwa podatkowego i prawnego